Suomalaiset * Учебный текст для чтения | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Suomalaiset * Учебный текст для чтения

Учебный текст для чтения уровня владения финским языком ниже среднего.
Suomalaiset ovat hyvin erilaisia. He arvioivat itseään eri tavalla. Mutta tavalllisesti sanotaan, että suomalaiset ovat reiluja, sisukkaita, ahkeria ja luotettavia. Suomalaisten kielteisinä piirteinä pidetään juroutta, ujoutta ja kateellisuutta. Monien mielestä suomalaiset ovat sulkeutuneita. Suomalaiset ovat urheilukansaa. He hiihtävät mielellään ja ovat yhä lähellä luontoa. Monet suomalaiset rakastavat saunaa. Sauna auttaa suomalaista tulemaan toimeen nykyisessä stressaavassa elämässä. Suomalaisilla on oma kommunikaatiokulttuuri. Papatuksesta ei pidetä. Tauot puheessa ovat harkitsevaisen ihmisen merkkinä. Sanotaan, että suomalaiset kestävät hiljaisuutta paremmin kuin monien muiden kansallisuuksien.

Suomen kansa on koostunut perinteisesti eri heimoista. Nykyään heimoerot ovat suurimmaksi osaksi menettäneet merkityksensä. Syinä olivat kaupungistuminen ja liikkumisen lisääntyminen. Perinteiset heimot ovat olleet hämäläiset, savolaiset, karjalaiset ja pohjalaiset. Hämäläiset pidetään totisina, hitaina ja harvasanaisina. He ovat hyviä työntekijöitä. Savolaiset ovat hämäläisten vastakohta. Heillä on aina aikaa rupatteluun. Savolaisten perinneruoka on kuuluisa kalakukko. Karjalaiset ovat vilkkaita ja seurallisia. He ovat kovia puhumaan ja kyläilemään. Pohjalaiset ovat suoria ja rehtejä. He myös näyttävät mielellään muille menestystään ja vaurauttaan. Pohjalaisia pidetään myös kaikkinaisten muutosten vastustajina. Heille on ominaista ylpeys omasta suvusta ja heimosta. Helsinkiläiset edustavat nyky-Suomen city-kulttuuria, mutta heistäkin vain 40 prosenttia on paljasjalkaisia stadilaisia.


Слова:

hyvin — очень

erilainen — разный

arvioida — оценивать

arvioida itseään — оценивать себя

eri tavalla — по-разному

tavalllisesti — обычно

reilu — честный

sisukas — настойчивый

ahkera — трудолюбивый, усердный

luotettava — надежный

kielteinen — отрицательный

piirre — черта

pitää (pidän, pidät, pitää, pidämme, pidätte, pitävät) ( +partit. +essiiv.) — считать что-либо каким-либо

jurous — нелюдимость, угрюмость

ujous — застенчивость, робость

kateellisuus — зависть

слово в генетиве + mielestä — по мнению

sulkeutunut — замкнутый

urheilu — спорт

kansa — народ

hiihtää (hiihdän, hiihdät, hiihtää, hiihdämme, hiihdätte, hiihtävät) — ходить, кататься на лыжах

mielellään — с удовольствием

yhä — все еще

lähellä ( +partit.) — близко от чего-либо

luonto — природа

rakastaa (rakastan, rakastat, rakastaa, rakastamme, rakastatte, rakastavat) ( +partit.) — любить

sauna — баня (обычно финская)

auttaa (autan, autat, auttaa, autamme, autatte, auttaa) (+ p a rtit.+ 3 inf.) — помогать кому-либо делать что-либо

tulla toimeen — справляться, выживать, выходить из положения

nykyinen — современный

stressaava — напряженный, связанный со стрессами

elämä — жизнь

oma — свой

kommunikaatiokulttuuri — культура общения

papatus — болтовня

tauko — перерыв, пауза

harkitsevainen — рассудительный, разумный

merkkki — знак, признак

kestää (kestän, kestät, kestää, kestämme, kestätte, kestävät) — терпеть, переносить

hiljaisuus — тишина, молчание

paremmin — лучше

kansallisuus — национальность

jakaantua ( +illat.) — делиться на

perinteisesti — традиционно

eri — разный, различный

heimo — племя, этническая группа

nykyään — в настоящее время, нынче

heimoerot — местные (племенные) различия

suurimmaksi osaksi — большей частью

menettää (menetän, memetät, menettää, menetämme, menetätte, menettävät) — потерять, утратить

merkitys — значение

syy — причина, вина

kaupungistuminen — урбанизация

liikkuminen — передвижение

lisääntyminen — увеличение, рост

hämäläiset — хямяляйсет, тавасты (этническая группа западных финнов)

savolaiset — саволайсет, жители Саво (этническая группа восточных финнов)

karjalaiset — карелы (условное название различных этнических групп крайнего востока Финляндии)

pohjalaiset — похъялайсет, эстерботнийцы (этническая группа западных финнов)

totinen — серьезный

hidas — медлительный, неторопливый

harvasanainen — немногословный

työntekijä — работник

vastakohta — противоположность

rupattelu— болтовня

perinneruoka — традиционное кушанье

kuuluisa — знаменитый

kalakukko — пирог-рыбник (восточнофинское национальное блюдо)

vilkas — бойкий

seurallinen — общительный

kova — жесткий, суровый, крутой, мастер на что-либо

kyläillä (kyläilen, kyläilet, kyläilee, kyläilemme, kyläilette, kyläilevät) —ходить по гостям

suora — прямой

rehti — справедливый, честный

näyttää (näytän, näytätte, näyttää, näytämme, näytätte, näyttävät) — показывать

menestys — успех

vauraus — зажиточность, достаток

kaikkinainen — всякого рода

muutos — изменение

vastustaja — противник

ominainen — свойственный

olla ominainen (+allat.) — быть свойственным чему-либо, кому-либо

ylpeys — гордость

suku — род, происхождение

edustaa ( +partit) — представлять что-либо

nyky-Suomi — современная Финляндия

city-kulttuuri — столичная культура

prosentti — процент

paljasjalkainen — букв, «босоногий», то есть коренной

stadilainen — «стадилайнен», житель столицы, горожанин (слэнг Хельсинки)

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2019/07/18/suomalaiset-uchebnyj-tekst-dlya-chteniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.