Алкоголь и политика в Финляндии * Статья | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Алкоголь и политика в Финляндии * Статья


Пьянство финских политиков на работе — давнее явление. Самый «пьяный» период начался сразу после Второй мировой войны — как и у всего народа, борющегося с психологическими травмами. В статье рассказывается, как финские политики справлялись с этой проблемой раньше, и как обстоит дело теперь.


Некоторые свои примечания я пометил звездочкой*. Статья и перевод выкладываются исключительно в образовательных целях и никаких политических целей не преследуется.


Лифт в финском парламенте.

Miten avioliittosi voi? Käytätkö alkoholia?

«Как дела в семье? Вы употребляете алкоголь?»

Kevään 1995 eduskuntavaalien jälkeen Päivi Räsänen (kd) istui eduskunnan työterveyshoitajan vastaanotolla. Edessä oli ensimmäinen kausi kansanedustajana.

После парламентских выборов 1995 года депутат Пяйви Рясянен (Päivi Räsänen, партия «Христианские демократы») пришла на прием к специалисту по гигиене труда. Ей предстояло работать в парламенте впервые.

”Enpä juuri”, Räsänen vastasi alkoholinkäyttöä koskeneeseen kysymykseen.

«Ну, не то чтобы», — ответила Рясянен на вопрос об употреблении алкоголя.

Hoitaja takertui. Juuri! Mitä se tarkoittaa, hän kysyi ja piti puhuttelun.

Врач замер. Не то чтобы! Это еще что?


* Переводчик не до конца перевел предложение: ...ja piti puhuttelun. Puhuttelu — выговор, разнос, соответственно pitää puhuttelu — сделать выговор, устроить разнос.


Hoitaja oli nähnyt urallaan, kuinka monilla kansanedustajilla juominen oli lähtenyt käsistä. Ja kuinka siitä oli seurannut irtosuhteita ja avioeroja.

Он знал многих депутатов, которые не смогли проконтролировать свою зависимость. За этой проблемой следовали увольнения и разводы.

Olihan eduskuntatyössä riskinsä: etäisyys perheestä ja kotoa, julkisuus, stressi, hyvä palkka…

Работа в парламенте имеет свои риски: приходится меньше бывать с семьей, становиться публичной персоной, много стресса, хорошая зарплата…

Räsänen oli tarkoittanut käyvänsä ehtoollisella.

Но Пяйви Рясянен всего лишь хотела сказать, что регулярно причащается в церкви.

Töissä ryyppäämisellä on politiikassa pitkä historia. Viinanhuuruisin vaihe alkoi heti toisen maailmansodan jälkeen, kuten koko sotatraumojen kanssa kamppailevalla kansalla.

Пьянство финских политиков на работе — давнее явление. Самый «пьяный» период начался сразу после Второй мировой войны — как и у всего народа, борющегося с психологическими травмами, нанесенными войной.

Alkoholi sai lääkkeen roolin.

Алкоголь стал лекарством. (*Дословно: Алкоголь получил роль лекарства).

Sota-ajat jättivät jälkeensä myös joukon vaille koulutusta ja ammattia jääneitä nuoria miehiä, ja toimettomuutta yritettiin kestää väkijuomien avulla. Puistojen laidoille alkoi kerääntyä puliukkoja. Juominen oli näkyvää.

Военное время оставило многих молодых мужчин без образования и профессии, и безделье пытались одолеть с помощью спиртного. В парках начали собираться запойные алкоголики. Проблема пьянства была заметной.

Yksi nuoren veteraanisukupolven edustajista oli turkulainen Mauno Koivisto. Kun Koivisto vapautui jatkosodasta vain 20-vuotiaana, hän piti itsensä kiireisenä. Työskenteli satamassa, liittyi sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, luki ylioppilaaksi, väitteli tohtoriksi ja aloitti uran pankissa ja politiikassa.

Представителем молодого поколения ветеранов войны был Мауно Койвисто (Mauno Koivisto) из города Турку. Когда война закончилась, Койвисто было 20 лет, но он не давал себе расслабиться. Работал в порту, вступил в Социал-демократическую партию, поступил в университет, защитил докторскую, начал карьеру в банке и в политике.

Koivisto valittiin valtiovarainministeriksi 1960-luvulla, jolloin alkoholia, yleensä viinaa tai olutta, tarjottiin kaikkialla. Neuvotteluissa oli juomatarjoilu, väännettiinpä asioista sitten ministerien tai työehtosopimusosapuolten kesken. Ryyppyreissuille vetäydyttiin järjestöjen ja liittojen huviloille ja kurssikeskuksiin. Lounaat venyivät.

Мауно Койвисто стал министром финансов в 1960-е годы, когда алкоголь — обычно вино и пиво — предлагался всюду. На встречах всегда было спиртное — на совещаниях министров и на подписании трудовых договоров. Обеды затягивались.

Kaikkialla ei ollut sopivaa ottaa. Puoluekokouksissa ei yleensä tarjottu alkoholia, varsinkaan raittiusliikehenkisten vasemmiston ja keskustan tilaisuuksissa. Iltaa tosin saatettiin jatkaa kokouksen jälkeen lähikapakassa.

Конечно, употребление алкоголя не всегда было уместным.  (*Дословно: Везде не было подходящим брать) Алкоголь обычно не предлагали на партийных съездах, особенно на съездах левых и центристов, которые продвигали идеи трезвости. Правда, вечерняя встреча нередко продолжалась в ближайшей пивной.

Juominen ei rajoittunut pelkästään työaikaan. Valtiovallan edustajille myytiin Alkossa niin sanottua ministeriviinaa. Kun vuonna 1972 tavallinen kansalainen maksoi kossupullosta 17,20 markkaa, ministeri sai pullon markalla ja kymmenellä pennillä.

Алкоголь пили не только в рабочее время. В магазинах «Алко» (Alko) представителям власти продавали так называемый «министерский алкоголь». В 1972 году простой гражданин платил за бутылку водки «Коскенкорва» 17 марок 20 пенни, а министр отдавал за желанный напиток всего 1 марку 10 пенни.

Vapaa-aikaa vietettiin rentoutumalla saunailloissa ja ravintoloiden kabineteissa.

Свободное время проводили в саунах и ресторанных кабинетах.

Juomista ei tarvinnut pahemmin peitellä. Esimerkiksi ministeriöiden tiedotustilaisuuksissa oli poikkeuksetta tarjoilua myös toimittajille. Journalistit joivat itsekin niin paljon, ettei heillä olisi ollut varaa puuttua poliitikkojen ryyppäämiseen, ajateltiin.

Употребление алкоголя не нужно было скрывать. Например, на пресс-конференциях министров алкоголь предлагали и журналистам. Полагали, что журналисты и сами употребляли так много, что им не стоило вмешиваться в любовь политиков к спиртному.

Joulukuussa 2017 perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho julkaisi Facebook-päivityksen, jossa hän moitti toimittajia. Journalistit olivat pettäneet poliitikkojen luottamuksen.

В декабре 2017 года председатель партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho) раскритиковал в Фейсбуке финских журналистов. Они утратили доверие политиков.

Eduskunnassa oli vietetty eduskuntaryhmien pikkujouluja, kun yksi perussuomalaisten eduskunta-avustajista oli alkanut voida pahoin. Oksetti, jalat eivät kantaneet. Syyksi epäiltiin alkoholimyrkytystä.

Ранее парламентские фракции отмечали в парламенте Рождество, и одному из парламентских помощников «Истинных финнов» вдруг стало плохо. Его рвало, он еле стоял на ногах. У политика подозревали алкогольное отравление.

Onneksi paikalla oli lääkäri. Päivi Räsänen.

К счастью, в парламенте был врач. Пяйви Рясянен.

Myöhään illalla istuntosalissa käsiteltiin alkoholilain uudistusta. Räsänen oli juuri ehtinyt pyytää puheenvuoroa varapuhemieheltä, kun hänet haettiin salista auttamaan avustajaa. Paikalle hälytettiin ambulanssi. Pian tapausta käsiteltiin julkisuudessa.

Поздно вечером депутаты парламента обсуждали необходимость реформы закона об алкоголе. Рясянен как раз хотела высказаться, но ее вызвали с просьбой помочь политику. В парламент вызвали скорую. Вскоре происшествие появилось в прессе.

Revittelyä, torui Halla-aho Facebook-päivityksessään.

Отрыв башки,  осудил Халла-Ахо в своем Фэйсбук-обновлении.


* Это предложение русский переводчик оставил без перевода.

Есть глагол revittää — основное значение «дать снести», «дать оторвать» (например, старые обои), но при этом не самому, то есть это так называемый «понудительный глагол»,  но у него есть добавочное значение, примерно «ехать на полной скорости», «устроить разгуляй», а от него есть глагол многократного действия revitellä — примерно соответствует русскому глаголу «отрываться», то есть развлекаться на всю катушку, чересчур.


”Toimittajat on perinteisesti kutsuttu poliitikkojen sisäisiin kemuihin sillä sanattomalla sopimuksella, että mitä näissä kemuissa tapahtuu myös jää sinne. Luottamus on välttämätöntä, koska kun ihmiset ja viina kohtaavat, sattuu sitä, tätä ja tuota. Jo se, että lehdet revittelevät jonkun avustajan humalatilasta ja oksentamisesta, on mautonta ja omiaan rikkomaan tämän luottamuksen.”

«Журналистов обычно приглашают на внутренние политические вечеринки с негласным условием: все, что происходит на вечеринках, на них и остается. Доверие необходимо: когда люди употребляют спиртное, всякое может быть. Уже то, что газеты обсуждают опьянение и рвоту помощника — подрыв доверия к самим журналистам».

Oli samana iltana tapahtunut muutakin. Teuvo Hakkarainen (ps) oli suudellut Veera Ruohoa (kok) väkisin ja pitänyt tätä väkivalloin otteessaan sillä seurauksella, että Ruohon niska kipeytyi.

В тот вечер произошло много всего. Теуво Хаккарайнен (Teuvo Hakkarainen, «Истинные финны») насильно поцеловал Вееру Руохо (Veera Ruoho, партия «Национальная коалиция»). При этом Хаккарайнен сильно схватил женщину за шею.

”Karhun halaus”, Hakkarainen selitteli, kun asiaa puitiin oikeudessa.

«Медвежьи объятия», — пояснил Хаккарайнен, когда дело рассматривали в суде. (*Глагол selitellä означает скорее все-таки «оправдываться», «объясняться»).

Ei mennyt kännin piikkiin. Helsingin hovioikeus tuomitsi Hakkaraisen sakkoihin pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta.

Наказание за пьянство было не очень серьезным. Суд Хельсинки выписал Теуво Хаккарайнену штраф за сексуальные домогательства и рукоприкладство.

Eduskuntaryhmä antoi Hakkaraiselle vakavan varoituksen, ja Hakkarainen erosi puolueen toisen varapuheenjohtajan paikalta. Myöhemmin puhemies Paula Risikko (kok) linjasi, että eduskuntaryhmien pikkujoulut päättyisivät vastedes viimeistään puoliltaöin eikä niitä vietettäisi samaan aikaan, kun meneillään on täysistunto.

Парламентская фракция сделала Хаккаранену выговор, и тот подал в отставку с поста второго заместителя председателя партии. Позже спикер партии Паула Рисикко (Paula Risikko, партия «Национальная коалиция») заявила, что впредь празднование Рождества у партийных фракций будет заканчиваться не позже полуночи и больше не будет проходить в одно время с парламентскими заседаниями.

Pian Ruohon tapauksen tultua julki Päivi Räsänen sai puhelun iltapäivälehden toimittajalta. Liikkeellä oli juoru, jonka mukaan Hakkarainen olisi ahdistellut myös Räsästä, puristellut rinnoista.

Вскоре после случая с Веерой Руохо вечерняя газета написала о Пяйви Рясянен. Появился слух, что Хаккарайнен, якобы, домогался и Рясянен, лапал депутата за грудь.

Huhu ei pitänyt paikkaansa. Totta oli, että Hakkarainen oli käynyt kiinni myös Räsäseen.

Слух оказался неправдой. Однако Теуво Хаккарайнен и правда однажды напал на Пяйви Рясянен.

Vuotta aiemmin Räsänen oli kävellyt eduskunnan lisärakennuksen Pikkuparlamentin pihalla, kun umpihumalainen Hakkarainen oli tullut vastaan, tarttunut Räsästä hiuksista ja kieputtanut häntä ympäri soperrellen tämän nimeä.

Годом раньше Рясянен гуляла по саду у парламента Финляндии, когда на нее вдруг напал пьяный вдрызг Хаккарайнен и начал таскать ее за волосы, бормоча ее имя.

Hakkaraisesta ei kuulunut juuri mitään sen jälkeen, kun hän aloitti työt Euroopan parlamentissa kesällä 2019. Joulukuussa 2019 maakuntalehti Keskisuomalainen julkaisi reportaasin, jonka tarkoituksena oli seurata Hakkaraisen työskentelyä Brysselissä.

Летом 2019 года Хаккарайнен начал работать в Европейском парламенте. В декабре 2019 года газета «Кескисуомалайнен» (Keskisuomalainen) опубликовала репортаж о работе Хаккарайнена в Брюсселе.

Hikoilua, pahaa oloa ja kuumetta valitelleella mepillä oli kuitenkin vaikeuksia päästä työpaikalle, ja viimein perillä oli saatava kaljaa. Haastattelussa Hakkarainen virkkoi, että Suomi olisi vapaampi Neuvostoliitossa kuin Euroopan unionissa.

Теуво Хаккарайнен жаловался журналистам на плохое самочувствие, жар, повышенное потоотделение. Позже депутат заказал пива. В интервью Хаккарайнен заявил, что в СССР у Финляндии было бы больше свободы, чем сейчас в Евросоюзе.

Aina kysymys Neuvostoliiton merkityksestä Suomen vapaudelle ei ole ollut vain teoreettinen. Suomen ulkopolitiikkaa määritti vuosikymmeniä idänsuhde. Sitä taas määritti alkoholi.

Вопрос значимости Советского Союза для свободы Финляндии не был теоретическим. Отношения с СССР многие десятилетия определяли внешнюю политику Финляндии в целом. А их, в свою очередь, определял алкоголь.

Aluksi siksi, että yhteistyö oli väkinäistä. Kuka nyt pystyisi vannomaan ikuista ystävyyttä entiselle viholliselle tuosta vain? Lisäksi juomiseen oli taipumusta rajan molemmin puolin jo entuudestaan.

Прежде всего, потому, что сотрудничество было насильственным. Ну кто будет клясться в вечной дружбе бывшему врагу? Кроме того, к употреблению спиртного были склонны обе страны.

Työ ulkopolitiikassa ei ollut kevyttä, ja stressi vauhditti juomatahtia.

Внешняя политика — дело непростое, и из-за стресса все пили только больше.

Suhteiden lämmittelyä ryhtyi hoitamaan pääministeri Mauno Pekkala (Skdl). Neuvostoliitto odotti Suomen, siis Pekkalan, tekevän aloitteen yhteistyö- ja avunantosopimuksesta. Presidentti Juho Kusti Paasikivi kielsi jyrkästi pääministeriä tekemästä aloitetta. Pekkala lievitti ristipaineessa ahdistustaan katoamalla ryyppyreissuille.

За укрепление отношений взялся премьер-министр Мауно Пеккала (Mauno Pekkala). Советский Союз ждал, что Финляндия, то есть Пеккала, выступит с инициативой заключения договора о сотрудничестве и взаимной помощи. Президент Юхо Кусти Паасикиви (Juho Kusti Paasikivi) строго запретил премьер-министру выступать с такой инициативой. Пеккала решил снять стресс выпивкой.

Idänsuhteissa pärjäsi niin kauan kuin kesti viinaa. Ryyppääminen Helsingin Tehtaankadulla suurlähetystössä oli niin rankkaa, että illallisilla pöydän molemmin puolin juomalaseihin vaihdettiin salassa vettä kirkkaiden tilalle.

Отношения с Советским Союзом длились столько, насколько хватало алкоголя. В хельсинкском посольстве СССР на улице Техтаанкату пили так много, что вечером обе стороны тайно заменяли водку в рюмках водой.

Yksi Neuvostoliiton suhteissa poikkeuksellisen ansiokkaasti pärjänneistä oli pitkäaikainen ulkoministeri Ahti Karjalainen (kesk). Karjalainen ja Mauno Koivisto olivat pitkään toistensa poliittisia kilpailijoita. He olivat vuorotellen presidentti Urho Kekkosen suosiossa ja epäsuosiossa, Suomen Pankissa, ministereinä. Välit viilenivät sitä mukaa kuin kilpa koveni. Molemmat tahtoivat Kekkosen seuraajaksi. Suhde viinaan heillä oli kuitenkin erilainen.

Вопросы отношений с Советским Союзом замечательно решал министр иностранных дел Финляндии Ахти Карьялайнен (Ahti Karjalainen, партия «Финляндский Центр»). Карьялайнен и Мауно Койвисто долгое время были политическими соперниками. Они по очереди попадали в милость и немилость президента Урхо Кекконена (Urho Kekkonen), занимали посты в Банке Финляндии, были министрами. Вместе с конкуренцией ухудшались и отношения. Оба хотели стать преемниками Кекконена. Однако к алкоголю они все же относились по-разному.

Kerran Koiviston teki mieli paiskata viskilasi puoluetoverinsa Väinö Leskisen kourasta, kun he olivat Pohjoismaiden neuvoston tilaisuudessa. Pitkän ministeriuran tehnyt Leskinen oli ollut Koiviston poliittinen esikuva. ”Tuttu kiilto” miehen silmissä ärsytti.

Однажды Койвисто захотелось выбить бокал с виски из рук своего однопартийца Вяйнё Лескинена (Väinö Leskinen), когда они были на мероприятии Северного совета. Лескинен, проделавший длинную карьеру в качестве министра, был для Койвисто политическим примером. «Знакомый блеск» в глазах Лескинена разозлил Койвисто.

Ahti Karjalaisen ongelma syveni 1980- luvulla, vaikka valtaapitävien juomakulttuuri oli jo siistiytymässä. Vuosikymmenen aikana eduskuntaan valittiin aiempaa enemmän naisia. Asenne oli, että vain siivoton nainen olisi ryypännyt töissä. Työnteon vaatimukset alkoivat myös kiristyä. Ministerit menettivät saavutetun edun, ministeriviinat.

Проблема Ахти Карьялайнена усугубилась в 1980-е годы, хотя культура употребления алкоголя уже начала меняться. В то десятилетие женщин выбирали в парламент чаще, чем раньше. Считалось, что только вульгарная женщина могла бы позволить себе пить спиртное на работе. Требования к работе тоже начали ужесточаться. Министры больше не получали скидку на алкоголь.

Karjalaisen uran alkupuoliskolla tiedotusvälineet olivat vielä varjelleet hänen yksityisyyttään, mutta julkisuus alkoi muuttua raadollisemmaksi. Vuonna 1979 Karjalaisen saama rattijuopumustuomio ei kiinnostanut yksin juorulehtiä, vaan jättisakoista kerrottiin television pääuutislähetyksessä.

В начале карьеры Карьялайнена пресса еще не вмешивалась в его личные дела, но позже стала менее принципиальной. Осуждение Карьялайнена за алкоголизм не заинтересовало ни одну желтую газету, о большом штрафе сообщили только в главном выпуске новостей.

1,4 promillea, 25 650 markkaa, ajokortti hyllylle.

1,4 промилле, 25 650 марок, водительские права на полку.

Kuka rikkoo Karjalaisen ennätyksen, Uusi Suomi kysyi.

Кто же побьет рекорд Карьялайнена, интересовалась газета «Ууси Суоми» (Uusi Suomi).

Kun Mauno Koivistosta tuli presidentti alkuvuodesta 1982, Ahti Karjalainen siirtyi Suomen Pankin pääjohtajaksi.

Когда в начале 1982 года Мауно Койвисто стал президентом Финляндии, Ахти Карьялайнен стал директором Банка Финляндии.

Karjalaisen lähtölaskenta pääjohtajan paikalta alkoi Ruotsin kruunun devalvaatiosta jo saman vuoden syksyllä. Karjalainen oli ollut lomailemassa naisystävänsä kanssa Espanjassa, mutta devalvaation takia hänet kutsuttiin nopeasti takaisin Suomeen. Lentokentällä koneesta astui juopunut pankinjohtaja, joka ei pystynyt vastaamaan tiedotusvälineiden kysymyksiin.

Путь Карьялайнена к отставке начался уже осенью 1982 года — с девальвации шведской кроны. Карьялайнен отдыхал с подругой в Испании, но из-за девальвации его срочно вызвали в Финляндию. Из самолета вышел пьяный директор банка, который не смог ответить ни на один вопрос прессы.

Toukokuussa 1983 presidentti Mauno Koivisto erotti Karjalaisen Suomen Pankin pääjohtajan tehtävästä ”yleiseen etuun” vedoten. Suomen Kuvalehden haastattelussa Karjalainen sanoi alkoholismin olleen Koivistolle vain tekosyy.

В мае 1983 года президент Мауно Койвисто отстранил Карьялайнена с поста директора Банка Финляндии, ссылаясь на «общее благо». В интервью «Суомен Кувалехти» (Suomen Kuvalehti) Карьялайнен сказал, что алкоголизм был для Койвисто лишь предлогом.

Karjalainen kuoli haimasyöpään 7. syyskuuta 1990. Samana päivänä tasavallan presidentti Mauno Koivisto lausui televisiouutisten välityksellä tunnustuksen pitkäaikaiselle kilpaveljelleen tämän palveluksesta isänmaalle. Yleisradion uutisankkuri siteerasi pääministeri Harri Holkeria (kok) ja sanoi, että Karjalaisen elämäntyö oli Suomen ulkopoliittisen linjan vahvistaminen.

Ахти Карьялайнен скончался от рака поджелудочной железы седьмого сентября 1990 года. В этот день президент страны Мауно Койвисто выразил своему конкуренту признательность за службу родине. Ведущий новостей радио «Юле» (Yle) процитировал премьер-министра Харри Холкери (Harri Holkeri, партия «Национальная коалиция») и сказал, что делом жизни Карьялайнена было укрепление внешнеполитической линии Финляндии.

”Kuin karhu syleilisi”, Karjalainen itse oli kuvannut suhdettaan ystäviinsä Neuvostoliitossa.

«Словно объятия медведя» — так сам Карьялайнен описывал свои отношения с друзьями из Советского Союза.

Mauno Koivisto muistetaan poliitikkona, joka johdatti Suomen länteen. Hän esiintyi arvokkaasti valtiovierailuilla ja kotimaan politiikassa. Koivisto ei ollut absolutisti, mutta hänet muistetaan myös siitä, että hän yritti siivota juopottelua politiikasta.

Мауно Койвисто запомнили политиком, который вел Финляндию на Запад. Он уверенно держался на государственных визитах и в вопросах государственной политики. Койвисто не был абсолютистом, но его помнят и за то, что он пытался бороться с алкоголизмом в политике.

Toimittajat alkoivat ryhdistäytyä samaan aikaan poliitikkojen kanssa. Lama-ajan irtisanomiset lisäsivät kiirettä toimituksissa 1990-luvulla. Myöhemmin lehtien siirryttyä digiaikaan toimittajien piti olla työkunnossa ja poliitikkojen valmiina kommentoimaan vuorokaudenaikaan katsomatta.

Журналисты тоже решили взять себя в руки. В кризисные 1990-е годы им приходилось меняться быстрее. После перехода газет в цифровой формат журналистам пришлось научиться постоянно быть готовыми к работе, а политикам — быть готовыми ответить на вопросы независимо от времени суток.

Uutiskynnys raportoida poliitikkojen alkoholinkäyttöä madaltui. Edes presidentti ei nauttinut koskemattomuutta.

Порог неприкосновенности в новостных статьях об алкоголизме политиков снизился. Доставалось даже президентам.

Vuonna 1994 vastavalittu presidentti Martti Ahtisaari oli palaamassa ensimmäiseltä valtiovierailultaan Tukholmasta, kun hänen otsaansa teipattu laastari kiinnitti median huomion.

В 1994 году недавно избранный на пост президента Мартти Ахтисаари (Martti Ahtisaari) возвращался после первого государственного визита из Стокгольма. Внимание прессы привлек пластырь на лбу главы государства.

Haaverin syytä tiedusteltiin presidentin kansliasta. Presidentin väitettiin satuttaneen päänsä kesken iltatoimien, kun hän oli kammannut tukkaansa. Ruotsalainen iltapäivälehti Aftonbladet paljasti kuitenkin pian todellisen syyn. Illallisen jälkeen oli vietetty jatkoja ja Ahtisaari oli liukastunut parketilla lakeerikengillään ja lyönyt päänsä.

Пресса поинтересовалась происхождением травмы у канцелярии президента. В канцелярии уверяли, что президент поранил голову на торжественном вечере, когда причесывался. Однако шведская газета «Афтонбладет» (Aftonbladet) раскрыла настоящую причину произошедшего. На ужине Ахтисаари поскользнулся в лаковых ботинках на паркете и ударился головой.

Nykyään julkaisupainike on herkässä. Usein ylilyönnit päätyvät otsikoihin ennemmin tai myöhemmin.

Сейчас попасть в прессу очень легко. Перегибы рано или поздно попадают в заголовки.

Joulukuussa 2011 kokoomuksen kansanedustaja Sampsa Kataja aloitti eduskunnan täysistunnossa puheenvuoroaan. ”Arvvoisha puheenjohtaja, arvvoisha puhemiesh…”

В декабре 2011 года депутат партии «Национальная коалиция» Сампса Катая (Sampsa Kataja) открыла заседание парламента словами «Уввжаэмый предссдатль, уввжаэмый спикр…»

Ennen istuntoon saapumista Kataja oli osallistunut Suomen Tietotoimiston glögitilaisuuteen.

Перед началом заседания Катая была на рождественском вечере в Финском новостном агентстве (STT).

”Kaduttaa ja hävettää ihan hirveästi. Olin väärään aikaan väärässä paikassa”, hän sanoi Iltalehdelle. ”Pikkujoulujen glögikaudella on tosin muillekin saattanut käydä näin.”

«Мне ужасно стыдно. Я оказалась не в том месте не в то время, — сказала она газете „Илталехти» (Iltalehti). — В период рождественских ужинов всем надо вести себя аккуратнее».

Katajan sammalluksen seurauksena eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma (sd) muistutti talon pelisäännöistä puhemiehen blogissa.

После «шепелявых» заявлений Сампсы Катая спикер парламента Ээро Хейнялуома (Eero Heinäluoma, Социал-демократическая партия) напомнил политикам в своем блоге о «правилах игры».

”Vastuullisten päätösten tekeminen tai valmisteleminen päihtyneenä ei tule kysymykseen. Tässä mielessä eduskunta ei työpaikkana eroa muista työpaikoista.”

«Принимать ответственные решения или готовить важные вопросы в состоянии опьянения нельзя. В этом отношении парламент не отличается от любого другого места работы».

Urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas) sai puolestaan pitkään selitellä, miksi hän oli nukahtanut pöytään kesken Leijonien jääkiekkojoukkueen juhlien Sotšin olympialaisissa 2014.

Министру спорта Пааво Архинмяки (Paavo Arhinmäki), в свою очередь, пришлось объяснять, почему он заснул на торжестве по случаю победы финской хоккейной сборной «Лейонат» (Leijonat) на сочинской Олимпиаде 2014 года.

Sosiologi ja kansanedustaja Anna Kontula (vas) kertoo kirjassaan Eduskunta – vihamiehiä ja ystäviä (Into), kuinka mediakohu ei välttämättä ole haitaksi poliitikon uralle tai asemalle työyhteisössä.

Социолог и депутат Анна Контула (Anna Kontula, Левый союз) рассказывает в своей книге «Парламент — враги и друзья» (Eduskunta - vihamiehiä ja ystäviä), что шумиха в СМИ не всегда вредит карьере политика или его положению.

Toukokuussa 2016 entinen perussuomalaisten ja myöhemmin sinisten kansanedustaja Pirkko Mattila ja Katja Hänninen (vas) joivat puhemiehen illallisella Tukholmassa niin reippaasti, että heidät poistettiin tilaisuudesta. Puhemies Maria Lohela (ps, sin) nuhteli kaksikkoa heidän käytöksestään, ja Mattila joutui selittelemään illan kulkua toimittajille. Kontulan mukaan parivaljakolle lähinnä vitsailtiin jupakasta eduskunnassa. Mattilasta tuli myöhemmin alkoholiasioista vastaava ministeri.

В мае 2016 на торжественном ужине для спикеров парламента бывший член партии «Истинные финны», нынешний член партии «Синее будущее» Пиркко Маттила (Pirkko Mattila) и Катья Хяннинен (Katja Hänninen, Левый союз) налегли на спиртное настолько сильно, что их выпроводили с мероприятия. Спикер Мария Лохела (Maria Lohela, «Истинные финны», позже — «Синее будущее») отчитала политиков за их поведение, и Маттила была вынуждена объясниться перед журналистами. Анна Контула говорит, что над парочкой просто подсмеивались в парламенте. Позже Маттила заняла пост министра, ответственного за алкогольные вопросы.

Jos yksi mokaa, koko yhteisön uskottavuus on vaakalaudalla, eduskunnassa ajatellaan. Siksi kollegojen töppäilyjä myös piilotellaan. Tukholman illallisen tapahtumat päätyivät julkisuuteen vasta marraskuussa.

Если один политик допускает оплошность, на чашах весов оказывается доверие общества к парламенту в целом. Поэтому любителей выпить скрывают. События того майского вечера в Стокгольме попали в прессу только в ноябре.

Päivi Räsänen sanoo, ettei olisi kertonut toimittajille Teuvo Hakkarainen tukistaneen häntä, jos ei olisi ollut pakko.

Пяйви Рясянен говорит, что не рассказала бы журналистам, что Теуво Хаккарайнен таскал ее за волосы, если бы не было необходимости.

Eduskunnassa on tullut 25 vuoden aikana vastaan tilanteita, joissa Räsänen on kokenut toimivansa pikemminkin lääkärinä kuin poliitikkona. Toisinaan häneen otetaan myös yhteyttä joko lääkäriyden vuoksi tai vakaumuksen tähden sielunhoidollisessa tarkoituksessa.

За 25 лет в парламенте Финляндии было много ситуаций, в которых Рясянен выступала скорее как врач, нежели политик. К ней обращались и за медицинской помощью, и чтобы отвести душу.

”Suhtaudun tällaisiin asioina, jotka ovat vaitiolovelvollisuuden piirissä. Lääkärin vaitiolovelvollisuus ei rajoitu pelkästään lääkärin palkkatyöhön. Lääkäriys säilyy.”

«Я считаю, что это моя государственная обязанность. Мои врачебные обязанности не ограничиваются оплачиваемой работой».

Perussuomalaisten avustajan auttamisesta hän kertoi heti tapahtuman jälkeen medialle, mutta vetosi yksityiskohdissa vaitiolovelvollisuuteen. Sen sijaan silloin, kun väite kourimisesta tuli toistamiseen vastaan, Räsänen ja Hakkarainen päättivät oikoa huhupuheet.

Она сразу же рассказала о происшествии с помощником «Истинных финнов» прессе, сославшись на государственную обязанность. Однако слухи о том, что Хаккарайнен лапал Рясянен, политики решили не комментировать.

Osa tulkitsi Räsäsen antaneen ymmärtää, että naisia saisi kohdella huonosti joutumatta hankaluuksiin, kun hän ei tehnyt rikosilmoitusta tai antanut haastatteluja. Tyypillinen konservatiivi!

Некоторые посчитали, что так Рясянен дала понять: плохое обращение с женщинами может легко сойти с рук — политик не давала интервью и не обратилась в суд. Типичный консерватор!

”Vaikka tukistaminen tietysti tuntuu nöyryyttävältä, tajusin tilanteen.”

«Хотя дергать за волосы, конечно, кажется унизительным, я понимала ситуацию».


Предложение осталось без перевода, может быть из-за глагола tukistaa — дергать кого-то за волосы.


Räsänen itse katsoo tehneensä asiasta kyllä numeron. Hän halusi puuttua siihen toisella tapaa, koska piti selvänä, että Hakkaraisella oli ongelma.

Пяйви Рясянен считает, что привлекла к произошедшему больше внимания, чем нужно. Она хотела бы разобраться в ситуации иначе, ведь у Хаккарайнена были проблемы.

Räsänen kertoi asiasta puhemiehelle ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajalle ja kehotti Hakkaraista hakemaan apua. Hän myös tuki Hakkaraista ”työtoverina ja lääkärinä”.

Рясянен поделилась мыслями со спикером и председателем парламентской фракции «Истинных финнов» и призвала Хаккарайнена обратиться за помощью. Она даже поддержала Хаккарайнена как «коллегу и врача».

”Mielestäni juorujen levittäminen medialle ei palvele asiaa, vaan se, että asia rohjetaan ottaa suoraan puheeksi, huoli nostetaan esiin ja pyritään auttamaan sekä ohjaamaan työterveyshuoltoon ilman, että tuomitaan.”

«Думаю, распространение слухов в СМИ ничем не поможет. Нужно иметь смелость поднять эту тему, постараться помочь получить медицинскую помощь без осуждения».

Saatetaan eduskunnassa toimia myös toisin.

В парламенте могут поступать и иначе.

”Kun on poliittista kilpailua ja vastakkainasetteluja, on riski siihen, ettei aina ole niin vilpitöntä huolen kantamista.”

«Поскольку существует политическое противостояние и соперничество, есть риск, что искреннюю помощь могут оказать не всегда».

Kansanedustajan työhön kuuluu paljon erilaisia tilaisuuksia, kun eri alojen edustajat tahtovat tutustuttaa kansanedustajia toimintaansa. ”Ilmaista” alkoholia on yhä tarjolla paljon.

В работу депутата входит много разных мероприятий. «Бесплатный алкоголь» по-прежнему предлагается часто.

”Siinä on juuri se ongelma, että joillekin se on ongelma.”

«Проблема именно в том, что для кого-то это проблема».

Räsänen sanoo, että koska tilaisuuksiin mennään kansanedustajan aseman vuoksi, niihin olisi syytä suhtautua työtilaisuuksina, joissa ei yleensäkään oteta.

Пяйви Рясянен говорит, что депутаты часто посещают эти мероприятия именно в связи с депутатским статусом, и к ним нужно относиться именно как к рабочим встречам, на которых не всегда надо пить.

Ylivoimaisesti suurin osa kansanedustajista käyttää Räsäsen mielestä alkoholia sivistyneesti. Kuten työpaikoilla yleensä, alkoholin haitat näkyvät eduskunnassa yksittäisinä ylilyönteinä ja alkoholiongelmina.

Большая часть депутатов, по мнению Рясянен, употребляет алкоголь в умеренных количествах. Как и на любых других рабочих местах, проблемы с алкоголем в парламенте — явление частного порядка.

Hankalaa on se, että kansanedustajien ongelmiin ei voi puuttua kukaan. Ei ole esimiestä, joka voisi pakottaa hoitoon potkujen uhalla. Kansanedustajilla on koskemattomuus.

Плохо, что в проблемы депутатов никто не может вмешаться. Нет руководителя, который мог бы пригрозить депутатам увольнением. Депутаты пользуются неприкосновенностью.

Автор: Каролиина Паананен (Karoliina Paananen).

Дата опубликования оригинала: 07.02.2020


Статья на финском.

Статья на русском.

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2021/01/06/alkogol-i-politika-v-finlyandii-statya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.