Tunne oikeutesi töissä * Знай свои права на рабочем месте | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Tunne oikeutesi töissä * Знай свои права на рабочем месте

Tunne oikeutesi töissä


Kirjoittaja Maija Repo

Uusi työpaikka voi innostaa ja jännittää. Muista myös omat oikeutesi, sekä pitkissä että lyhyissä työsuhteissa. Listasimme perusasiat.

1. SOPIMUKSET PAPERILLE

Kun otat vastaan työpaikan, tee aina kir­jallinen työsopimus. Se on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu työn tekemiseen ja työnantaja maksamaan sovitun palkan. Sopimuksen avulla vältetään ikävät yl­lätykset.
Työsopimuksessa määritellään onko työ määräaikainen vai voimassa «toistai­seksi » — eli vakituisesti. Määräaikaisessa sopimuksessa pitää kertoa työn kesto ja perustelut sille, miksi työsuhde ei ole vakinainen. Kaikissa sopimuksissa il­moitetaan myös työn alkamisajankohta ja irtisanomisaika.

Sopimuksessa kerrotaan myös, ket­kä ovat sopimuksen osapuolet (sinä ja työnantaja), työn laatu (millaista työtä teet), aika (milloin teet työtä), suorit­tamispaikka seka palkka, luontaisedut (esim. työpuhelin) ja palkanmaksu­kausi. Jos työssä on koeaika, sen pituus ilmoitetaan sopimuksessa. Työsopi­muksen tulee noudattaa alan yleistä työehtosopimusta* josta saat tietoa esimerkiksi omasta ammattiliitostasi.

2. VAADI OPASTUSTA,VÄLTÄ VAARAT

Uudella työntekijällä on oikeus saada kunnollinen opastus työhön, laitteiden ja koneiden toimintaan ja työturvalli­suuteen. Neuvoja kannattaa siis kysyä!
Alle 18-vuotiaiden nuorten on myös hyvä tietää, että heiltä ei voi vaatia kaik­kia samoja asioita kuin vanhemmilta työntekijöiltä. Laissa on määritelty eri­tyisesti nuoria koskevat työehdot, jotka liittyvät: työvuorojen pituuteen ja ajan­kohtaan . Vaarallisesta työstä on kaikilla oikeus kieltäytyä.

Erilaissa ongelmatilanteissa apua voi pyytää esimerkiksi työpaikan luottamusmiehelts tai muilta vanhemmilta työntekijöiltä. Myös ammattiliitosta voi kysyä neuvoja, vaikkei liittoon kuului­sikaan.

3. TARKISTA PALKKAKUITTI

Kun palkka maksetaan, työnantajan pi­tää toimittaa sinulle kirjallisesti tiedot palkanmaksusta. Palkkakuittiin on mer­kitty peruspalkka, ilta-, viikonloppu­ja ylityökorvaukset ja palkasta perityt maksut (verot ja sairausvakuutus- ja elä­kemaksut). Palkkakuitti kannattaa aina tarkistaa ja säästää. Kuitista näet, onko kaikki tekemäsi työtunnit ja mahdolliset ilta-, viikonloppu- tai ylityökorvaukset laskettu mukaan.

Suomessa ei ole määritelty minimi­palkkaa, joka koskisi kaikkia aloja. Eri alojen vähirnmäispalkkavaatirnukset löytyvät kunkin alan työehtosopimuk­sesta. Oman työsopimuksesi ehdot eivät saa olla huonommat kuin alasi yleises­sä työehtosopimuksessa. Oman alan ehtoihin on siis hyvä tutustua. Muista myös, että eläkettä kertyy myös lyhyis­tä työsuhteista ja kesätöistä kaikille 18-vuotta täyttäneille.

4. HUOLEHDI LOMISTA, VAADI TYÖTODISTUS

Jokaisesta työstä kertyy lomaa. Jos et eh­di tai pysty viettämään lomapäiviä työ­suhteen aikana, loma maksetaan sinulle lomakorvauksena.

Lomapaiviesi määrä lasketaan työn pi­tuuden ja työajan perusteella. Lomapäi­vien ajalta maksetaan normaali palkka, jonka saat tilillesi loman aikana tai sen jälkeen — tai työsuhteen päättyessä. Joihinkin työsopimuksiin kuuluu myös palkan lisänä lomaraha, joka on yleensä 50 prosenttia palkasta.

Työn loputtua työnantajan pitää aina antaa työntekijälle työtodistus. Huo­lehdi, että saat sen. Todistus on tärkeä, sillä sitä tarvitaan usein uutta työpaik­kaa tai opiskelupaikkaa hakiessa.

Ammattiliiton liittymistä kannattaa harkita, vaikka olisit lyhyessäkin työsuh­teessa. Liittojen jäsenet saavat mahdol­lisen työttömyyden aikana ansiosidon­naista päivärahaa, jonka määrä kertyy sen mukaan, kauanko olet ollut työssä.

Jäsenille on tarjolla myös erilaisia etuja sekä koulutusta ja neuvontaa. Ammattiliitot huolehtivat myös ylei­semmin työntekijöiden oikeuksista esimerkiksi neuvottelemalla työehto­sopimukset.

Pikaohje — pistä lompakkoon!

* Tee kujallinen työsopimus
* Tarkista palkkakuitm tiedot
* Tarkista saamasi lomakorvaukset
* Vannista, että saat työtodistuksen
* Tutustu oman alasi yleisiin työehtoihin

[spoiler show=»На русском» hide=»Закрыть»]

Знай свои права на рабочем месте

Новое рабочее место может увлекать и возбуждать. Помни также о своих правах, как в случае долговременных, так и в случае кратковременных трудовых отношений.

Мы составили список главного.

1. Договор в бумажном виде 

Когда ты соглашаешься принять рабочее место, делай всегда письменный трудовой договор. Это договор, заключаемый между работником и работодателем, в котором работник обязуется делать работу, а работодатель — плать обговоренную зарплату. С помощью трудового договора избегают неприятных неожиданностей.

В трудовом договоре определяют, является ли работа ограниченной каким-то сроком, временная, или она в силе на неопределенное время, то есть постоянная. В договоре о временной работе необходимо рассказать о длительности работы и основания того, почему работа не постоянная. Во всех договорах указывается время начала работы и определяется срок с случае увольнения с работы.

В договоре рассказывают также, кто является сторонами договора (ты и работодатель), характер работы (какую работу ты будешь делать), время (когда ты делаешь работу), место работы и также зарплата, натуральные льготы (например, рабочий телефон) и с каким интервалом выплачивается зарплата. Трудовому договору следует придерживаться общего коллективного договора данной области, о котором можно получить информацию у своего профсоюза.

2. Требуй инструктажа, избегай опасностей 

У нового работника есть право получить полноценный инструктаж для работы, в принципах работы устройств и машин, и в безопасности на рабочем месте. Советы стоит следовательно спрашивать!

В особых случаях помощь можно попросить у, например, доверенного лица прфосоюза или у других более опытных работников. Также у профсоюза можно просить советов, даже если к профсоюзу и не относишься.

3. Проверяй свои квитанции на зарпалату 

Когда зарплату платят, работодателю необходимо выдать тебе письменные данные о выплате зарплаты. В квитанцию вносят данные о базовой зарплате, о выплатах за работу в вечернее время, в выходные и праздничные дни, а также о суммах, удержанных из зарплаты (налоги, пенсионные и медицинское страхование). Квитанции на зарплату стоит всегда проверять и сохранять. Из квитанции ты можешь увидеть, были ли тебе оплачены все твои рабочие часы, а также сосчитаны компенсации за работу в вечернее время, в выходные и праздничные дни, а также сверхурочная работа.

В Финляндии не определена минимальная зарплата, которая касалась бы всех профессий. Минимальные зарплаты, относящие к разным областям деятельности, можно найти в соответствующем коллективном договоре данной профессиональной области. Условия собственного трудового договора не могут быть хуже, чем условия коллективного договора той профессиональной области, в которой ты работаешь. С этими условиями, таким образом, хорошо ознакомиться. Не забывай также, что пенсия накапливается также и из краткосрочных трудовых отношений и работы летом для всех, кому исполнилось 18 лет.

4. Позаботься об отпуске, требуй справку с места работы 

С любой работы накапливаются дни отпуска. Если ты не успеваешь или не можешь взять отпуск в течение трудовых отношений, отпуск оплачивают тебе как компенсацию за отпуск.

Твои отпускные дни подсчитывают на основании длительности работы и рабочего времени. Во время отпуска платят нормальную зарплату, которую ты полчаешь на свой счет во время отпуска или после него — или после окончания трудовых отношений. В некоторых трудовых договорах в дополнение к к зарплате есть также отпускные еньги, которые обычно 50 процентов от зарплаты.

После окончания работы работодатель должен дать работнику справку с места работы. Позаботься о том, чтобы получить ее. Эта справка важная, так как она требуется часто при поиске нового рабочего места или при поиске учебы.

Стоит подумать о вступлении в профсоюз, даже если у тебя лишь краткосрочные трудовые отношения. Члены профсоюза получают во время возможной безработицы пособие, зависящее от предыдущей зарплаты, размер которой обусловлен тем, долго ли ты был на работе.

Членам профсоюза предлагаются различные льготы, а также обучение или помощь советами. Профсоюзы заботяться также о самых общих правах работников, например ведя переговоры о коллективноых договорах.

Краткие инструкции — положи в свой бумажник!

 • сделай письменный договор
 • проверяй данные в квитанции о зарплате
 • проверяй получаемые тобой компенсации на отпуск
 • позаботься о получении справки с места работы
 • ознакомься с коллективным договором в твоей профессиональной области
[/spoiler]
Послать ссылку в:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Одноклассники
 • Blogger
 • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/01/07/876/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.