Конфликтное посредничество в школе | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Конфликтное посредничество в школе

Если у ребенка трудности или проблемы во взаимоотношениях с другими детьми в школе. Особенно важно — если он стал предметом травли (kiusaaminen).

На финском и русском языках.


Koulusovittelu


Kiusataanko sinua koulussa?

Kiusaatko sinä?

Oletko ilkivallan kohteena?

Ahdistaako kouluunmeno? 

Miksi koulusovittelu 

Kouluilla on erilaisia mahdollisuuksia ja tapoja puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen. Vertaissovittelu on yksi hyvä keino. Koulun keinojen ja rikosprosessin välissä on kuitenkin koulusovittelun mahdollisuus. 

Vaikka sovittelu suoritetaan koulun ulkopuolisten, puolueettomien sovittelijoiden toimesta asia jää edelleen koulun sisäiseksi ja asianosaisten väliseksi. Koulusovittelun tarkoitus ei ole syyllistää, vaan sopia menettelytavoista, joilla tilanne korjaantuu. Tämän vuoksi se soveltuu erityisen hyvin kiusaamistapauksiin. Sellaisen sopimuksen aikaansaamiselle, joka takaa osallisille koulurauhan ja estää tapahtumien uusiutumisen, sovittelu luo hyvät edellytykset.

Nuoret pitävät hyvin itse lupaamansa sopimukset, joten tilanne useimmiten korjaantuu.

Mihin koulusovittelulla pyritään

Sovittelun tarkoitus on saada asiassa mukana olevat keskustelemaan ja pohtimaan tapahtuneeseen johtaneita syitä, sekä kohtaamaan myös seuraukset. Tavoitteena on sopia asiat siten, ettei sopimaton käytös jatkuisi, eikä tapahtuma uusiutuisi.

Mitä asioita voidaan sovitella

Sovittelussa voidaan käsitellä erilaisia koulussa tapahtuvia vahinkoja, lieviä pahoinpitelyjä, kiusaamista, näpistelyä ja ilkivaltaa.

Koulutyöhön vaikuttavaa, kiusatuksi tulemisen kokemustakin voidaan sovitella. Tapauksissa, joissa selkeästi täyttyy rikoksen tunnusmerkistö, suositellaan rikosilmoituksen tekemistä.

Miten sovittelu käynnistyy

Aloitteen koulusovitteluun voi tehdä kumpi tahansa osapuolista, oppilaan huoltaja tai koulu. Aloitteen voi tehdä koululle tai ottamalla yhteyttä suoraan sovittelijoihin.

Sovittelua käynnistettäessä kouluja sovittelijat ovat yhteydessä keskenään sekä huolehtivat yhteydenpidosta osapuoliin.

Mitä sovittelussa tapahtuu

Ensimmäisessä sovittelutapaamisessa paikalla saattaa olla osapuolten lisäksi koulun edustaja, nuorten huoltajia sekä kaksi sovittelijaa. Tapaamisessa sovitaan miten asiassa jatketaan ja millä kokoonpanolla. Sovittelussa pyritään löytämään yhteinen näkemys, miten osapuolten tulee jatkossa toimia, että sovittelussa olevat tapahtumat eivät toistuisi.

Sovittelussa sovitaan myös mahdollisen vahingon korvaamisesta ja sen korvaustavasta. Sovittelun tuloksesta laaditaan kirjallinen sopimus, jonka osapuolet allekirjoittavat ja sovittelijat varmentavat.

Sopimuksen noudattamista valvotaan koulun toimesta. Myös sovittelijat ovat yhteydessä osapuoliin ja yleensä noin kuukauden kuluttua pidetäänkin yhteinen seurantatapaaminen. Tällöin selvitetään, miten sopimusta on noudatettu ja tarvittaessa sitä tarkennetaan.

Mitä hyötyä sovittelusta on

· Keskinäinen ymmärtämys lisääntyy, pelkoja ahdistus vähenevät.

· Nuoret pitävät hyvin tekemänsä lupaukset ja sopimukset, joten useimmiten koulurauha palautuu.

· Sovittelun yhteydessä myös huoltajakontaktit ovat mahdollisia, joten epäluulot ja tietämättömyys vähenevät.

· Käsittely on koulun ja osapuolten välinen, joten mikäli sopimukset pidetään, asia jää siihen. 

Koulusovittelu on

· luottamuksellista

· vapaaehtoista

· maksutonta 

Koulusovittelussa…

· osapuolet sopivat keskenään kahden koulun ulkopuolisen koulutetun sovittelijan avustamina asiansa

· sopimisesta laaditaan aina kirjallinen sopimus

· sovitaan myös mahdollisesti syntyneen vahingon korvauksista ja niiden suorittamisesta

· sovittelu ja siihen liittyvät asiat jäävät koulun sisäisiksi ja osapuolten välisiksi

· tärkeimpänä päämääränä on sopia asia siten, ettei vastaava ristiriitatilanne uusiutuisi

· sopimuksen noudattamista seurataan aina koulun ja myös sovittelijoiden toimesta

· sovittelijat ovat koulusovitteluun koulutettuja, vapaaehtoisia ja puolueettomia

· sovittelijat ovat vaitiolovelvollisia   

На русском языке: 


Конфликтное посредничество в школе


 Тебя преследуют в школе?

Ты преследуешь кого-то?

Ты объект хулиганства? 

Посещение школы кажется мучительным? 

Почему посредничество в школе 

У школ есть разные возможности и способы вмешаться в дестабилизирующее, приводящее к проблемам, поведение учеников. Равноудаленное посредничество — это из таких хороших средств. Между чисто школьными средствами и вмешательством правоохранительных органов есть все-таки возможность школьного посредничества. 

Хотя посредничество осуществляют силами внешних, нейтральных посредников, само дело остаётся по-прежнему внутренним делом школы, в которое вовлечены только заинтересованные стороны. Цель школьного посредничества не обвинять, а договариваться о способах действия, чтобы ситуация исправлялась. Благодаря этому это посредничество применяется также очень хорошо в случаях преследования, травли ученика, в школе. Для достижения такого соглашения, которое гарантирует участникам спокойное обучение и пребывание в школе и препятствует повторению неприятных событий, посредничество создаёт хорошие предпосылки. 

Молодые люди выполняют хорошо те договоры, которые они сами обещают соблюдать, так что ситуация чаще всего выправляется.

К чему стремится школьное посредничество 

Назначением посредничества является заставить участвующих в данном процессе беседовать между собой и размышлять о причинах, приведших к неприятному событию, а также увидеть последствия. Целью является договориться о делах таким образом, чтобы неприемлемое поведение не продолжалось бы, и такое событие не повторилось бы. 

Какие вещи можно урегулировать с помощью посредничества 

При посредничестве можно рассматривать различные происходящие неприятные инциденты в школе, легкие драки, преследование, мелкое воровство и хулиганство. 

Можно посредничать в делах, влияющих на школьный труд, в ситуациях, которые ведут к ощущению преследования и травли. 

В случаях, в которых имеются явные признаки правонарушения, рекомендуется делать сообщение о правонарушении в правоохранительные органы. 

Как начинается процесс посредничества 

Инициативу о начале посредничества может сделать какая угодно из сторон, то есть родители ученика (или иное лицо, на иждивении которого ученик находится) или школа. 

Инициативу о начале посредничества можно сделать, обратившись в школу или же связавшись напрямую с посредниками. 

Начиная процесс посредничества, школа и посредники находятся в контакте между собой, а также заботятся о поддержании контакта с участвующими сторонами. 

Что происходит во время посредничества 

Во время первой встречи на месте может присутствовать кроме сторон-участников также представитель школы, родители молодых людей (или иные лица, на иждивении которых они находятся), а также два посредника. 

Во время встречи договариваются, как дело будет продолжено и в каком составе. Во время посредничества стремятся найти общий взгляд на то, как участвующим сторонам в будущем следует действовать, чтобы события, являющиеся предметом посредничества, не повторялись бы. 

Во время посредничества договариваются также о компенсации возможного ущерба и о том, как это будет осуществляться. О результатах посредничества разрабатывается письменный договор, который участвующие стороны подписывают, а посредники заверяют. 

Наблюдение за соблюдением договора осуществляется силами школы. Также посредники находятся в контакте с участвующими сторонами, а обычно примерно через месяц организуется общая встреча для мониторинга, отслеживания ситуации. Тогда выясняют, как договор соблюдают и при необходимости его уточняют. 

Какая польза от посредничества 

— Взаимное понимание увеличивается, страх и угнетенное состояние уменьшаются

— Молодые люди соблюдают хорошо сделанные ими обещания и договоры, так что обычно возвращается нормальная школьная обстановка

— В связи с посредничеством также контакты между родителями (лицами, на иждивении которых ученики находятся) становятся возможными, так что недоверие и неосведомленность уменьшаются

— Рассмотрение является делом между школой и участвующими сторонами, так что если договоров придерживаются, то дальше этого дело не идет 

Школьное посредничество — 

— конфиденциальное (доверительное)

— добровольное

— бесплатное 

При посредничестве… 

— участвующие стороны договариваются между собой о деле при помощи двух специально обученных и посторонних посредников

— составляется всегда письменный договор, в котором фиксируется результат процесса поиска решения проблемы

— договариваются также о компенсации возможного ущерба и его осуществлении на практике

— посредничество и с ним связанные дела остаются внутренним делом школы и только между участвующими сторонами

— самой важной целью является договориться о деле таким образом, чтобы соответствующая конфликтная ситуация не повторилась бы

— за соблюдением договора следят всегда силами школы, а также посредников

— посредники специально обучены для осуществления школьного посредничества, добровольны и нейтральны

— на посредников распространяется принцип неразглашения информации

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/02/05/konfliktnoe-posrednichestvo-v-shkole/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.